2022 © Kıbrısemlakmerkezi.com
yakınlaştırmayı etkinleştirmek için tıklayın
aranıyor
Hiç sonuç bulamadık
haritayı aç
Görüntüle Yol haritası Uydu Hibrit Arazi Lokasyonum Tam ekran Önceki Sonraki
Gelişmiş Arama
Arama sonuçlarınız

İşte Kıbrıs emlak dünyasının merakla beklediği haber..

27 Haziran 2015

İçişleri Bakanlığı,  Ulusal Fiziki Plan ve Girne ve Çevresi İmar Planı çalışmalarıyla ilgili merakla beklenen açıklamayı yaptı
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Ülkesel Fizik Plan’ın Bakanlar Kurulunca onaylanması ile …İçişleri Bakanlığı, Ulusal Fiziki Plan ve Girne ve Çevresi İmar Planı çalışmalarıyla ilgili merakla beklenen açıklamayı yaptıİçişleri Bakanlığı açıklamasında, Ülkesel Fizik Plan’ın Bakanlar Kurulunca onaylanması ile mekansal planlama alanında yeni dönem için ilk adımın tamamlanmış olduğu belirtilerek, şunlar aktarıldı:“Ülkesel Fizik Plan aslında bir sonuç değildir. Ülke toprağının ve kaynaklarının akıllıca kullanılmasına yönelik planlamaların başlangıcıdır. Ülkesel Fizik Plan, genel kalkınma politikalarının geliştirilmesinde, mekansal planların ve sektörel planların hazırlanmasında zemin olacak, teknik ve sosyal altyapılara yönelik gerekli yatırımlar için bütçe oluşturma ve dış kaynak yaratmak için bir dayanak oluşturacaktır.Ülkesel Fizik Plan gözden geçirilmeye açık stratejik nitelikte bir plandır, ülkesel düzeyde imar planı değildir ve izinlendirmelerde dayanak oluşturmayacaktır. Plan dört temel alanda düzenleme getirmektedir:Ekonomik Gelişme ile ilgili stratejiler ve politikalar;Ekonomik Gelişmeyi, Yaşam Kalitesini Destekleyici Altyapı ve Hizmetlerin Gelişmesine yönelik strateji ve politikaları;Korunması ve İhtiyatlı Davranılması Gereken Alanlara yönelik strateji ve politikalar;Potansiyel Tehlike ve Risklerin azaltılmasına yönelik strateji ve politikalar.”İçişleri Bakanlığı açıklamasında “Girne ve Yakın Çevresi İçin İmar Planı Çalışmaları Devam Ediyor” başlığı altında şunlar sıralandı:İmar Yasası uyarınca, planların teknik olarak hazırlanmasında yetkili Planlama Makamı olarak, Şehir Planlama Dairesi’nin, planların onaylanmasında yetkili olan Birleşik Kurul Üyesi olarak ilgili Belediye’nin etkili bir işbirliğine dayalı , planlama sürecinin tüm aşamalarında ortaklaşa çalışacak Ortak Teknik Plan Ekibi oluşturulacaktırKıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı ilgili meslek odaları ile Üniversitelerin ilgili bölümleri ile işbirliği yapılarak destek sağlanacaktır.6 Haftalık İlk Aşama Halka Danışma: İmar Yasasının uyarınca, ilgili Belediye’nin, program ve görüşlerini belirleyebilmesi amacı ile “halkın yaşadığı çevreye ilişkin şikâyetlerini ve planlamaya yönelik beklentilerini öğrenebilmek için, iki günlük gazetede, iki gün süre ile duyuru yaparak, altı hafta içerisinde, şikâyetlerin ve beklentiler ile ilgili görüşlerini” ilgili Belediye’ye iletilmesinin sağlanacağı ilk aşama katılım süreci 13 Haziran 2015 tarihinde başlatılmıştı. Ağustos sonuna kadar sürecek olan bu“altı haftalık süre bitiminde” ilgili Belediye’ye“ulaşan görüşler değerlendirilerek, geliştirilecek program ve istemler,“ planların hazırlanmasında temel alınacaktır.”Ülkesel Fizik Plan’nın etkili uygulaması için, İmar Yasası’nın Avrupa Birliği gerekleri ve yeni mekansal planlama yaklaşımları ile uyumlaştırılması çalışmalarının başlatılacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:“Bakanlığımız, ülkenin planlı bir geleceğe taşınabilmesi ve sürdürülebilir bir gelişmenin sağlanması için, Ülkesel Fizik Plan’ın planlandığı şekilde uygulanmasını, yaşamsal önemde görmektedir. Bundan sonraki aşamada Ülkesel Fizik Plan’ın etkin olarak uygulanabilmesi için atılması gereken önemli adımlardan birisi de 55/89 İmar Yasası’nda değişiklik yapılmasıdır.Hedef : “Ülkesel Fizik Plan’nın vizyonu ve hedefleri ile mekansal gelişme stratejisini gerçekleştirmesinin kolaylaştırılmasını sağlayacak, eşgüdüm ve kademeli birlikteliği sağlanmış, kamu yararını gözeten, uygulama araçları geliştirilmiş, bütüncül, kurumsallaşmış, şeffaf, hesap verebilir, etkili, girişimci, ve dönüştürücü olan, toplumun tüm kesimlerini dahil eden katılımcı, kamu yararı ile özel mülkiyet hakları arasında dengeyi sağlayan, planlamanın getireceği, nimet ve külfetlerin adil dağılımını mümkün kılan, etkilere karşı dayanıklı, bilimsel temellerde kollektif akla, sorumluluk paylaşımına ve ortaklaşa yönetime dayalı bir planlama örgütlenmesi ile yürütülen, Avrupa Birliği Muktesabatı ve politika gerekleri ile uyumlaştırılmış bir mekansal planlama mevzuatı oluşturulmasıdır ”55/89 İmar Yasa’sında bir dizi değişikliğin yapılmasına, öncelik verilerek, değişiklik süreci takvime bağlanmıştır. Bu çerçevede, İmar Yasası değişiklik çalışmalarının katılımcı bir anlayışla, ilgili sivil toplum örgütlerinin ve meslek odalarının dahil edileceği ve gerekli aşamalarda planlama hukuku alanında uzman desteği sağlanma yoluna gidileceği şeffaf ve katılımcı bir süreç sonunda , Ekim 2015 sonuna kadar İmar Yasası değişikliklerinin Meclise sunulması planlanmıştır.Öngörülen takvim uyarınca ;İmar Yasası Değişiklikleri Çalışmaları İşbirliği Komiteleri önümüzdeki günlerde belirlenecektir;2012 yılında tartışmaya açılarak geliştirilen “ KKTC İçin Mekansal Planlama Politika Bildirgesi” ortak akıl ile son şekli verilerek, Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacaktır.AB uyum çalışmaları çerçevesinde , 2012- 2013 döneminde belediyeler, ilgili sektörel daireler, KTMMOB , ekonomi ve çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile görüş alış verişinde bulunarak taslağı hazırlanmış olan “İmar Yasası Değişiklikleri Politika Çerçevesi’’ Raporu tartışmaya açılacaktır.“İmar Yasası Değişiklikleri Politika Çerçevesi’ne’’tartışma süreci sonrasında son şekli verilerek, buna uygun olarak değişiklik yasası hazırlanacaktır.” www.www.kibrisemlakmerkezi.com


En güncel haberlere erişmek için mail listemize abone olun

Listeleri Karşılaştır